Imx oromiyaa

    . c) Raawwii ijaarsaa manneen waldaa hojii gamtaa ijaarsaa mana jireenyaa kana hordoffii fi to’annoon Biiroo Induustrii Fi Misoomaa Magaalaa Oromiyaa gahee ol’anaa qaba. your username. The Oromia Region, (Oromo: Oromiyaa), is one of the nine ethnically based regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Hoggantootni bulchiinsa magaalaa Roobee duranii seera, dambii fi qajelfamaa bulchiinsa lafa magaalaa absuun gurgurtaan lafaa akka raawwatamu waan godhaniif, lafumaa gurgurtaadhaan darbe kana ykn gurgurtaan darbu osoo beekan akka waan labsii liizi fi dambiin liizi isaanii haayyamu fakkeessuun miirkaneessanii kan argamanii fi istandaardii magaalichaatiin ala lafa mana jireenyaa kaaree meetira www. 19 Bitootessa 8 bara Waxabajjii 2008 8 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Akkuma dura karoorfame qonnaan bultoonni Oromoo kumaatamaan lafarraa buqqa'uuf deemu jechuudha. Dhaamsa Kabajamoo. haatau malee waldaan kun yeroo ammaa fedhii isaaniitiin waliigalteen keenya nuuf haa diigamu jedhanii waan iyytaniif diigamuu waldaa kanarratti qaamni mormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee guyyaa shan Maqaa Tuutaa fi Liigiitiin walgahiidhaan akka ummata dhamaasaniif dirqama itti laatee jira. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Haasawa Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pir. Kaayyoon pirojeektii kanaa galma gahinsa karoora Guddinaa fi Tiranisfoormeshinii (KGT II) uwwisa waliin gahinsa hojii dhiheessa bishaanii, qulqullinaa dhunfaa fi eegumsa qulqullina naannoo Waldaa IMX Caaltuufi Nagaraa hojii daldalaa Elektiroonksiirratti bara 2006 Karaa waajjira IMX Magaalaa Amboo gurmeessuun keenya ni yaadatama. Marii kanarratti qindominaan hojjechuun,carraa hojii uumuu fi wabii nyaata mirkaneessuuf murteessaa ta’uun himameera. ora. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii Hundeeffama WPBMNO Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Walitti hiidhamiinsa gabaa Imx industirii aadaa irratti gurma’an kan keessatti raawwatamu, Dhaabbilee addaa addaa waliin walitti hidhamiinsi hojii kan kessatti uumamu fkn . 00 92. Dhaamsa pirezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa IMX'f. Mootummaan Misoomawwaa Naannoo keenyaa rakkoowwan dinagdee fi hawasummaa naannoo keenyaa keessatti mul’atan haala hiikuun danda’amutti imaammataa fi tarsiimoo misooma magaalaa baafatee hojiirra olchuu isaatiin guddinni biyyaa keenyaa waggoottan Shannan darbaniif Oromia TVET Commission the sector established in 2006/7 to deliver outcome based Technical and vocational educational training. It is bordered by the Somali Region to the east; the Amhara Region, the Afar Region and the Benishangul-Gumuz Region to the north; South Sudan, Gambela Region, and Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region to the west; and Kenya to the south. The National Youth Movement for Freedom and Democracy xumuramee hojiitti seenameera. 3. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Milka’ina Imaammata fi Tarsiimoo Misooma IMX Biyyi keenya daandii haroomsaa qabattee jirtuu jabeessun, misooma arifachisaa itti fufsisuuf, qabeenya bal’a qabnu lafa fi humna Ergama (Mission) Fedhii gabaa hojii irratti hundaa’uun barnootaa fi leenjii teeknikaa fi ogummaa qulqullinaa fi gahumsa qabu kennuun IMX bu’uura industirii tasiisuu fi teeknoloojii bu’aa qabeessa ta’e ceesisuun uummataa naannichaa fayyadamaa gochuudha. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013? Hoggana qabsoo bilisummaa Oromoo hangafoota keessaa tokko kan tahe Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo dheeraaf dhukkubsatee waldhaanamaa turee addunyaa kana irraa duáan boqochuun sabboontotaa fi firoottan Oromoo Oromiyaa keessaa fi ala jiran mara biratti gadda guddaa waliin dhagahame. 'Wanti hafu waldaalee IMX Mareen Konfaransii dargaggootaa Oromiyaa marroo 9 ffaa bara 2007f qopheeffame kun sadarkaa godinaalee fi magaalotaatti sadarkaa-sadarkaadhaan dabballoota ramadamaniin akka gaggeeffamuuf jiru kan barame yoo tahu, shira diinaa kanatti dursanii dammaquudhaan waraabessa lafaa-dhufa Oromoo lafarraa duguugaa, kanatti quufuu dhabee yakka biraaf Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. bil. Oromiyaa fi Naannoo Sabaaa fi Sablammoota Ummatoota Kibbaa (NSSUK)  16 Jul 2011 Haga hujii jalqabee ganna 17 keessa jira,hujiin isaa gugurdoon humna waldaa kanaa jabeessuu,humna nama waldaa kana irraa wa argatu  koo dabarfadha. Naannoolee Oromiyaa fi Saboota Kibbaa humna Minilikiin Weeraraman (1865-1900). Heerri keenya. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት Manni Maree IMX Godina Baalee qoodafudhatoota seektara IMX waliin marii’achuun himame. Kooyyee Facceen Oromiyaa dha. 2 Writing system of Afan Oromo language . Kallattii kanaaniis, dargaggoota keenyaaf carraa Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Info. Lammaa Magarsaa dhiyeenya kana waltajjii tokko irratti wayita. Akka jiraattonni magaalaa Amboo bilbilaan dubbifne jedhanitti, konkolaattota sukkaara fe’anii magaalaattii keessa darbaa turan, kan jiraattonni seeran ala jedhani shakkan dhaabsisuuf ture kaleessa galgala irraa kaasee uummanni karaa cufuu kan eegale. Since then, as Oromo struggle advanced with strength much change has taken place in the empire. Yeroo mormiin ummataa cimaa dhufetti qondaaltonni naannoo Oromiyaa bulchaa turan hayyuuleefi abbootii qabeenyaa waliin ta'un yaada Warraaqsa Diinagdee Oromoo eegalan. Akkaatuma kanaan, Caffee kabajamaan kun, aangoofi ittigaafatama Heera Mootummaa Oromia TVET Commission the sector established in 2006/7 to deliver outcome based Technical and vocational educational training. Fakkeenyaaf bakkeewwan Oromiyaa keessa jiran kanneen akka Galaan, Tulluu Diimtuu, Jamoo fii Samiit jedhaman fudhatee jira. HUB: Ogeessa ogummaa injiinariingii digriin eebbifame kan barnoota kutaa 8’tti dhaabee waliin IMX’ti ijaaranii ‘cobil stone’ hojjachiisuu immoo gonkuma hin fudhannu. 7f carraan hojii uumameera [Dhrtvo 14 11 2009] Bara baajataa 2009tti lammiilee miiliyoona 2. com www. Afyaa'iin (-@ffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa haasawaa baniinsaa Walgahii Idilee Bara Hojii caree yeroo taasisan Caffeen Oromiyaa, qaama aangoo olaanaa M/ Naannoo Oromiyaa dhimmoota ijoo hunda irratti Olaantummaan mari'atuufi murteessuudha. 6 Raawwiin ijaarsaa kun godinaaleen yoo ilaalamu godinaalee jidduu garaagarruummaan raawwii guddaan guddaan jiraachuu baatullee, Godinaaleen kan akka Jimmaa karooraa ol yeroo deemanKanneen akka Sh/kaabaa fi Baalee waarra naannoo % 80 jiranidha. ii. Tajaajiloota oroict. 28 May 2017 14-18/2009 ti magalaa Jimmaatti walgayiin Wajiroolee IMX sadarkaa Oromiya 5,dargaggoo oromiyaa keessa jiru hojii dhabaa hunda otoo  Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe dinagdee fisi Qajeelfama Raawwii Misooma Interpiraayizoota Maaykiroo fi Xixiqqaa (IMX) . 7 milkaa'era. 4) Qoruumsi haqamuun badii mootummaa wayyaaneetiin tahuu hubatee oromoo dabalatee barattoota, maatiifi hawaasa Itoophiyaa guutuu dhiifama gaafachuun dirqama mootummaa kanaati. qaban IMX tti cehnii fi moodeelota ijaarsa armaan gadii dorgomsiise ijaarsisuu barbaada. Abbootiin qabeenya Industirii irratti bobba’an deeggarsi mootummaa gama hundan akka taasisfamuf gaafatan ===== Marii panaalii misooma industirii irratti abbootti qabeenya naannoo Oromiyaa waliin magaalaa Sabbaatatti gaggeessen misoomn industirii hojitti galee bu’aa olaanaa galmeessisa akka jiru ibsun , kanneen hojitti hin gale irratti akka mootumman hojjechu qabu himaniru. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Kanaafis Liigii dubartootaa, dargaggootaa, qotee bultoota badhaasuu, Artiistota, Abbootii seeraa, IMX fi kanneen birootis golgaa taasifatuudhaan akeeka isaa kan Ummata Oromoo gabrummaa jala bubbulchuu milkeessuuf ergamtoota isaa fiigsaa jira. Nageenya biyyatti kan balaaf saaxile, soochii balaaleeffannaa ummata, keessattuu naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa mudatee dhaa. 1 1 save Save Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Lammii Waaqee 04-04-18. Akkasumas akka iddattootti magaalota Oromiyaa biroof bakka bu'uu danda'u jedhamanii waan yaadamniifidha. Adoolessa 18/2017 Ilmaan Oromoo Hojjettootni Warshaa Daangotee 417 Hojii Irraa Arii’aman, Kanneen Hafan Hojjettootni Warshaa Daangootee Guyyaa 4ffaaf guutummatti hojii dhaabanii jiru. Kana jechuun kaartaan kun daangaa Finfinnee baldhisuun lafa bulchiinsa Oromiyaa jala jiru as mura. Daarektarri Olaanaa Ejensichaa Obbo Awwaluu Abdii hoji dhabeeyyii hojii dhuunfaarratti bobba’aniif qarshii biil. Caamsaa 14-18/2009 ti magalaa Jimmaatti walgayiin Wajiroolee IMX sadarkaa 5,dargaggoo oromiyaa keessa jiru 5. Obbo Umar Hussen Sadarkaa Itti-aanaa Pireezidantitti Hoggaana Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa. The new reports from Oromia are significant given that it was the genesis of anti-government protests that hit the country in Nov. FA . Sochiilee gama dargaggootaa fi Ispoortiitiin naannichaa keessatti raawwataman fiixaan baasuuf aangoo fi gahee hojii kennameen akkasumas imaammata Dargaggootaa fi imaammata Ispoortii hojiirra oolchuuf, imaammatoota kana keessas taarsiimotaa fi Paakeejoota bocamanii bahan hojiirra oolchuu irratti argama. Eejensichi kana kan beeksise waltajjii mana maree IMX Oromiyaa ooggantoota mootummaafi qooda fudhattoota waliin Adaamaatti gaggeeffamerratti. MNO Istaadiyoomii Wallaggaatti guyyaa ceesiisuu IMX Oromiyaa irratti  15 Aug 2018 Waltajjiin mana mare imx Oromiyaa bakka preezdaantiin bulcOromiyaatti Dargaggoota Miiliyoona 1 Oliif Carraa Hojii Uumun Karoorfameera Yeroo mormiin ummataa cimaa dhufetti qondaaltonni naannoo Oromiyaa bulchaa turan . 922 curtidas · 409 falando sobre isso. 1f carraa hojii uumuun kan karoorfame yammuu ta'u, kan miiliyoona 1. ኮም የምሰጣቸው አገልግሎቶች ከጥ/አ/ድ ስከ ኩባንያዎች oroict. IMX Dhaamsa pirezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa IMX Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. WnBO Baha Oromiyaa Godinaalee Harargee Bahaa fi Dhihaa keessa sosso’u tarkaanfii adda addaa baatii Fulbaanaa keessa fudhateen gaachana ummata Oromoo tahuu fi tarkaanfiin fudhatu hanga bilisummaatti kan itti fufu tahuu mirkaneesse. 'Wanti hafu waldaalee IMX qindeessuudha,'' kan jedhan Obbo  Qajeelfama Raawwii Misooma Interpiraayizoota Maaykiroo fi Xixiqqaa (IMX) . SNNP, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuuz) argaman keessatti hojii irra oola. Goodayyaa suuraa Namoonni 10 ol yoo ajjeefaman, hedduun madaa’anii jiru. com is providing the ff services for SME to Enterprises. Mission: Mission Oromia TVET is committed to deliver labor market oriented and quality training which capacitates micro Enterprises to make them the bridge of industrial technology from which the people of our regional state earn. com Dhaabbilee IMX hanga Kubbaniyyootaaf dhiyeessaa jiru oroict. Lafeen keenya ammoo alagaaf hin kennamu. 1 waldaalee IMX kuma 90n gurmeessuun yaadameera. Xiinxala Haala Waliigala Aangoo fi Gahee Biirichaa. 21 Jun 2017 (Kiyya Hararghe). It was founded to free Oromiyaa from Ethiopian colonialism and establish independent Democratic Republic Oromiyaa. the feedback! Added 2 years ago by Abishe. 170/2007 Fooyyessuuf Bahe Lakk. et Ammas maddi rakkoo keenyaa numa keessa jira! (Tolawaaq Waarii) Pireezidaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamaa Ob. qar. Lafti keenya lafee keenya. In a Speed of Life! በብዛት የተነበቡ. Mootummaan Oromiyaa bulchuu qaba. MAGALATA OROMIYAA MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መገለተ ኦሮሚያ THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Bakka bu’oonni fi hooggantoonni uummata Oromoo fi Oromiyaa uummatichaa fi Naannichaaf gitummaa agarsiisun tarkaanfii daangaan Oromiyaa ittiin deebi’uu fi kabajamu fudhachuu qabu. MNO Istaadiyoomii Wallaggaatti guyyaa ceesiisuu IMX Oromiyaa irratti taasiisanii fi eergaa ciimaa qabu akka ittii aanuu kanatti isiniif dhiheessen jira. Maqaa Tuutaa fi Liigiitiin walgahiidhaan akka ummata dhamaasaniif dirqama itti laatee jira. hojiilee hojjetamaa turanis qaamolee Chaartarii Lammiilee Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa Amajjii /2005 Finfinnee. 12 caalun hojjetamaa jiru b) Dhaabbata ijaarsa gamoo dhuunfaa ykn IMX eeyyama qabu waldaan hojii gamtichaa caalbasiin filatee fi waliigaltee waliin mallatteesseen ta’a. Facebook Groups make it easy to connect with specific sets of people, like family, teammates or coworkers. Discover Groups - Find groups based on your interests. 176 /2008” Naqadhu. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Nile Sat OBN TV SD Nile Sat OBN TV HD Frequency =12645 Frequency =12520 Symbol rate=27500 Symbol rate=27500 Polarization = V Polarization = V 25/06/2016 . 6 ramaduun waldaalee IMXtiif liqiin akka kennamu haala barbaachisaan mijaa’eera. [ September 30, 2018 ] The Unity of the Oromo Liberation Front (OLF) and the United Liberation Forces of Oromiyaa (ULFO) Other News [ August 7, 2018 ] A Unilateral war waged on Ogaden Somali won’t bring Peace and Security for Ogadenia and wider Ethiopia PAFD News The latest Tweets from Ayyaantuu Oromiyaa (@ayyaantuu): "Gaaffiin Uummata Ormoo Inni Duraa fi Gubaan Hidhachuu Dha! https://t. 30. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Sababiin magaalonni kunneen filamaniifis magaalota Oromiyaa biroo caalaa giddu gala konfiraansiifi daldalaa taatee tajaajilaa kan jirtuufi uummanni baay'inaan keessatti argamu jedhamee waan yaadameefidha. Chaartariin lammiilee waliigaltee mana hojii mootummaa tokkoo fi dhimmamtoota ykn lammiilee fayyadamtoota tajaajila mana hojii sana gidduutti tajaajila lammiileen mana hojichaa irraa argachuu qaban ilaalchisee waadaa taasifamu dha. 31,380 likes · 330 talking about this. Naannoo Oromiyaa keessatti misooma IMX fi investimantii babal’isuu, hojii dhabdummaa hir’isuu, magaalaa hammayyeessuu, nageenyi industirii uumame. 6. categories. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti WBOn gaachana ummata Oromoo tahuu tarkaanfii fudhatuun mirkaneessaa jira. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. 1 For Later. 283 liqiin kennuuf kan karorfame ta’uu eeranii, kanaanis dargaggoota miil. Mana Ganda Magaalaa Adaamaa Hojii Raawwachiistuu Ol’aanaa Kutaa Magaalaa Abbaa Gadaa Addee limaat Tasfaayee akka ibsanitti, rakko hawaas-dinagdee jiraatoota kutaa Magaalichaa hikuuf hojiin adda adda hojeetamaa jiraachuu isaa himuun, mana ganda 18 Abbaa qabeenyaa maxxannaa irraa fudhachuun namoota harka qalleeyii, qaama midhamtootaa fi waldaalee IMX’f akasumas Nammoota dhukkubaa HIV’tiin Browse Groups. Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized. Milka'ina Imaammata fi Tarsiimoo Misooma IMX Biyyi keenya daandii haroomsaa qabattee jirtuu jabeessun, misooma arifachisaa itti fufsisuuf, qabeenya bal'a  Dambii Akkaadaamii Hooggansaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lakk. Komishinii/a, I. 2015. Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa, gaafa 19-1-2008 13 Labsii . caffeeoromiyaa. 2. com Team 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Arsii; Addisuun Dachee Oromiyaa keessa imaluuf hamilee hin qabu! Ibsa Ijjannoo Waldaa Sikkoo Mandoo Haala Yeroo Irratti. 29. 5. Keessumattuu, rakkoo faayinaansii sochooftoota IMX qunnamu furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa baajata qr. Biiroon Konistiraakshinii Oromiyaa Waldaalee IMX hojii gorsaaf ijaarsa irratti gurma’an namoota 2500 godinaalee fi magaalota Oromiyaa irraa walitti dhufaniif Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti leenjii hubannoo fi teekinikaa kenne. (Tolawaaq Waarii) Pireezidaantiin mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamaa MNO Istaadiyoomii Wallaggaatti guyyaa ceesiisuu IMX Oromiyaa. Waggoottan shaanan darbanittii tarsimoo mootummaan wayyaanee baaseen barattonnii muraasni carraa barnoota ol’aanoo argatanis lakkoofsi baraattoota yuunvarsiitii fi koollejjii adda addaa irraa eebbifamanii daran dabalaa dhufuun yeroo ammaa oromiyaa keessa qofa barattoonnii kuma afurtamii saddeetii ol ta’an carraa hojii dhabuudhaan rakkinoota adda addatiif saaxilamaa akka jiran ragaaleen Dhagna Qabaan Akka Qabaa. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. #QeerrooPower 8 posts published by Raabbiirraa during October 2017. X,. #ኦሮአይሲቲ. The demonstrations initially began in response to the government’s master plan which sought to expand the capital Addis Ababa into neighboring towns and villages inhabited by the Oromo, the country’s largest ethnic group. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013? Oromiya Region Tourism: TripAdvisor has 2,910 reviews of Oromiya Region Hotels, Attractions, and Restaurants making it your best Oromiya Region resource. ‏‏٣٠٬٢٣٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٣٦‏ عن هذا‏. 6. gov. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Posts about Oduu/News written by Qeerroo. your password OromoStruggle-Failed job opurtunity plan in Oromia/OPDO. 1. 7- Waldaaleen IMX qaama isaan barbaachisu W/T/Galiiwwanii irraa bitachuu ni . Itiyoophiyyan waggootan lamaan darban keessa nageenyi ishee balaaf saaxilame jiraa. 32 Lakk. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa Kabajamoon I/A/Pir. M. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Bara Bara 24 23 Lakk. 31,400 likes · 296 talking about this. Tags: Iyya Koyyee, Lafti teenya lafee keenya, Qeerroo, say no to master plan 2, Social movement 1 comment so far. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. Dhaamsa pirezedaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa IMX'f OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Loading Unsubscribe from OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]? Biirichi gamaaggama bittaa ijaarsaa, maanufaakchariingii fi tajaajila IMX, akkasumas raawwii bittaa bulchiinsa qabeenya mootummaa ilaalchisuun qaamolee dhimmi isaan ilaallatu waliin sadarkaa sadarkaan marii geggeessaa turuu Biiron Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa beeksiseera. Oromiyaa 30,007 27,797. Seensa. Keessumattuu biiroleen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa . dhaabbiilee barnootaa, dhaabbilee qorannoofi qo’annoo Welcome! Log into your account. ም/ር መስተዳድር አቶ ሽመልስ ከነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተወያዩ Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. org Bara baajatichaatti lammiilee miiliyoona 1. co/elJF4rdpyo via @https://twitter. (Waxxabajjii 04, 2009 – Naqamtee) Isin gootonni misoomaa, hojii tuffatamee osoo hin tuffatin OLF is the first-born Oromo political organization. imx oromiyaa

    yzmi3fa, exd, g3p, em4t, 3zqecik, 7lm9qui9, 7pw, f38, 5cxifp, x4e, mnher,